Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 102 234 43.59%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 45 13.33%
576 COMNET - Mạng máy tính 23 35 65.71%