Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 189 385 49.09%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 46 13.04%
576 COMNET - Mạng máy tính 65 96 67.71%