Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 199 399 49.87%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 47 12.77%
576 COMNET - Mạng máy tính 66 99 66.67%