Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 151 369 40.92%
575 HOUSE - Robot xây nhà 7 46 15.22%
576 COMNET - Mạng máy tính 43 71 60.56%