Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 176 351 50.14%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 45 13.33%
576 COMNET - Mạng máy tính 50 77 64.94%