Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 68 247 27.53%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 30 126 23.81%
537 BAODONG – Bao đóng 15 17 88.24%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 176 351 50.14%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 27 73 36.99%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 21 38 55.26%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 57 131 43.51%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 96 50.00%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 33 59 55.93%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 39 88 44.32%
572 SPY - Điệp viên 18 30 60.00%
573 MARBLES- Bắn bi 11 33 33.33%
574 STABLE - Ổn định 16 19 84.21%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 45 13.33%
576 COMNET - Mạng máy tính 52 79 65.82%
577 ZAM - Kén chồng 39 95 41.05%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 23 59 38.98%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 30 74 40.54%
849 SHIPPING - Vận chuyển hàng 29 51 56.86%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 53 131 40.46%
5145 BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng 39 60 65.00%