Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 203 408 49.75%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 87 351 24.79%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 77 182 42.31%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 38 173 21.97%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 75 167 44.91%
565 EVA - Sơ tán 95 165 57.58%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
5145 BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng 72 117 61.54%
576 COMNET - Mạng máy tính 72 110 65.45%
577 ZAM - Kén chồng 43 108 39.81%
5148 Traveling - Du lịch 52 108 48.15%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 102 47.06%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 36 99 36.36%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 38 89 42.70%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 31 80 38.75%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 24 63 38.10%
849 SHIPPING - Vận chuyển hàng 32 54 59.26%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 47 12.77%
572 SPY - Điệp viên 18 43 41.86%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 21 38 55.26%
573 MARBLES- Bắn bi 11 34 32.35%
574 STABLE - Ổn định 24 33 72.73%
537 BAODONG – Bao đóng 16 19 84.21%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%