Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 68 246 27.64%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 30 126 23.81%
537 BAODONG – Bao đóng 15 17 88.24%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 175 346 50.58%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 27 73 36.99%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 21 35 60.00%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 47 107 43.93%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 96 50.00%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 33 59 55.93%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 39 88 44.32%
572 SPY - Điệp viên 18 30 60.00%
573 MARBLES- Bắn bi 11 33 33.33%
574 STABLE - Ổn định 15 17 88.24%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 45 13.33%
576 COMNET - Mạng máy tính 41 65 63.08%
577 ZAM - Kén chồng 39 94 41.49%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 23 59 38.98%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 30 74 40.54%