Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 91 294 30.95%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 41 171 23.98%
537 BAODONG – Bao đóng 24 28 85.71%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 150 368 40.76%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 28 74 37.84%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 163 430 37.91%
565 EVA - Sơ tán 77 150 51.33%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 20 34 58.82%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 24 56 42.86%
568 RMOVE - Di chuyển robot 59 127 46.46%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 36 82 43.90%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 43 101 42.57%
572 SPY - Điệp viên 19 27 70.37%