Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 195 639 30.52%
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 50 239 20.92%
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 49 195 25.13%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 166 331 50.15%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 102 236 43.22%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 65 151 43.05%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 212 343 61.81%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 106 213 49.77%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 129 296 43.58%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 86 157 54.78%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 86 197 43.65%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 10 45 22.22%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 78 188 41.49%
396 BTCANDY - Chia kẹo 127 229 55.46%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 32 109 29.36%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 7 0.00%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 66 245 26.94%
402 PROJECTS - Dự án 209 393 53.18%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 156 382 40.84%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 92 301 30.56%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 304 542 56.09%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 197 549 35.88%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 150 439 34.17%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 15 30 50.00%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 28 101 27.72%