Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 244 957 25.50%
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 75 393 19.08%
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 53 215 24.65%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 214 480 44.58%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 155 352 44.03%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 105 374 28.07%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 276 667 41.38%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 149 274 54.38%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 221 515 42.91%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 226 432 52.31%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 112 247 45.34%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 23 306 7.52%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 140 387 36.18%
396 BTCANDY - Chia kẹo 146 304 48.03%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 32 109 29.36%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 11 0.00%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 79 565 13.98%
402 PROJECTS - Dự án 231 498 46.39%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 213 471 45.22%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 96 309 31.07%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 375 674 55.64%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 259 701 36.95%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 179 559 32.02%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 20 39 51.28%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 54 181 29.83%