Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 219 754 29.05%
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 55 253 21.74%
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 57 210 27.14%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 180 369 48.78%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 142 317 44.79%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 65 157 41.40%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 223 386 57.77%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 112 229 48.91%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 180 466 38.63%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 97 197 49.24%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 70 136 51.47%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 9 44 20.45%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 65 202 32.18%
396 BTCANDY - Chia kẹo 145 292 49.66%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 32 111 28.83%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 2 0.00%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 54 228 23.68%
402 PROJECTS - Dự án 230 451 51.00%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 152 374 40.64%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 66 240 27.50%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 375 692 54.19%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 236 671 35.17%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 202 519 38.92%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 16 38 42.11%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 27 100 27.00%