#351. MAGB – Đếm số nghịch thế

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 100 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho một dãy gồm n số nguyên a_1, a_2, …, a_n , đếm số cặp số mà số đứng sau nhỏ hơn số đứng trước. Tức là đếm số cặp a_i, a_j i < j a_i > a_j .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa duy nhất một số nguyên dương n (số phần tử trong dãy);
  • Dòng thứ hai chứa n số nguyên là các phần tử a_1, a_2, …, a_n

Dữ liệu ra:

  • In ra trên một dòng số nguyên duy nhất là số cặp nghịch thế của dãy.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5
2 1 1 2 3
Dữ liệu ra:
2
Dữ liệu vào:
5
3 1 3 1 2
Dữ liệu ra:
5

Giới hạn:

  • 1≤n≤10^5,1≤a_i≤10^5