#405. APOWERN -Tính lũy thừa

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 200 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho hai số nguyên dương a n . Tính a^n .

Dữ liệu:

  • Gồm một dòng duy nhất ghi hai số nguyên dương a n cách nhau bởi dấu cách.

Kết quả:

  • Phần dư của phép tính a^n chia cho 10^9 + 7 .

Ví dụ:

Dữ liệu:

5 7

Kết quả:

78125

Giới hạn:

  • 1 ≤ a, n ≤ 10^9 .