Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 14 48 29.17%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 134 338 39.64%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 58 189 30.69%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 238 433 54.97%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 158 446 35.43%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 127 355 35.77%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 26 98 26.53%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 24 79 30.38%
413 MTSEQ - Dãy số 13 46 28.26%
414 BIGSEQ - Dãy số 10 47 21.28%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 8 17 47.06%
416 MBACTERIA - Phát hiện về vi khuẩn 9 17 52.94%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 20 41 48.78%
615 BEGIN9 10 46 21.74%
668 ART 5 16 31.25%
827 SEQ - Dãy số 38 125 30.40%
828 SEQPART – Chia dãy 15 32 46.88%
829 PAGODA - Famous Pagoda 7 42 16.67%
830 FIBSEQ - Dãy Fibonacci 12 35 34.29%
831 MINING - Đào vàng 14 50 28.00%
832 YAMP - Yet Another Minimization Problem 0 28 0.00%
839 KRYP6 15 41 36.59%