Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 18 81 22.22%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 155 381 40.68%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 92 300 30.67%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 304 542 56.09%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 197 549 35.88%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 150 439 34.17%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 28 101 27.72%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 26 97 26.80%
413 MTSEQ - Dãy số 14 50 28.00%
414 BIGSEQ - Dãy số 11 48 22.92%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 9 18 50.00%
416 MBACTERIA - Phát hiện về vi khuẩn 10 18 55.56%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 21 42 50.00%
615 BEGIN9 14 92 15.22%
668 ART 5 16 31.25%
827 SEQ - Dãy số 39 126 30.95%
828 SEQPART – Chia dãy 16 33 48.48%
829 PAGODA - Famous Pagoda 7 42 16.67%
830 FIBSEQ - Dãy Fibonacci 14 37 37.84%
831 MINING - Đào vàng 14 67 20.90%
832 YAMP - Yet Another Minimization Problem 0 36 0.00%
839 KRYP6 19 77 24.68%
5010 FIB - Dãy số Fibonacci 72 107 67.29%