Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 7 13 53.85%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 109 255 42.75%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 51 157 32.48%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 182 341 53.37%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 116 295 39.32%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 109 312 34.94%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 13 56 23.21%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 19 57 33.33%
413 MTSEQ - Dãy số 12 44 27.27%
414 BIGSEQ - Dãy số 8 38 21.05%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 8 11 72.73%
416 MBACTERIA - Phát hiện về vi khuẩn 9 17 52.94%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 11 32 34.38%
615 BEGIN9 8 40 20.00%
668 ART 5 16 31.25%
827 SEQ - Dãy số 27 101 26.73%
828 SEQPART – Chia dãy 6 9 66.67%
829 PAGODA - Famous Pagoda 0 2 0.00%
830 FIBSEQ - Dãy Fibonacci 7 21 33.33%
831 MINING - Đào vàng 1 5 20.00%
832 YAMP - Yet Another Minimization Problem 0 11 0.00%
839 KRYP6 8 26 30.77%