Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 26 100 26.00%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 153 378 40.48%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 67 242 27.69%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 376 693 54.26%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 237 672 35.27%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 203 520 39.04%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 27 100 27.00%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 31 109 28.44%
413 MTSEQ - Dãy số 14 48 29.17%
414 BIGSEQ - Dãy số 11 49 22.45%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 9 49 18.37%
416 MBACTERIA - Phát hiện về vi khuẩn 9 17 52.94%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 20 51 39.22%
615 BEGIN9 20 87 22.99%
668 ART 6 19 31.58%
827 SEQ - Dãy số 39 131 29.77%
828 SEQPART – Chia dãy 21 45 46.67%
829 PAGODA - Famous Pagoda 7 42 16.67%
830 FIBSEQ - Dãy Fibonacci 13 36 36.11%
831 MINING - Đào vàng 14 71 19.72%
832 YAMP - Yet Another Minimization Problem 0 29 0.00%
839 KRYP6 17 56 30.36%
5010 FIB - Dãy số Fibonacci 33 67 49.25%