Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 25 95 26.32%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 206 451 45.68%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 94 307 30.62%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 328 596 55.03%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 217 628 34.55%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 161 460 35.00%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 32 118 27.12%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 37 129 28.68%
413 MTSEQ - Dãy số 14 55 25.45%
414 BIGSEQ - Dãy số 11 48 22.92%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 9 18 50.00%
416 MBACTERIA - Phát hiện về vi khuẩn 14 37 37.84%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 21 43 48.84%
615 BEGIN9 25 112 22.32%
668 ART 7 18 38.89%
827 SEQ - Dãy số 40 127 31.50%
828 SEQPART – Chia dãy 21 46 45.65%
829 PAGODA - Famous Pagoda 8 43 18.60%
830 FIBSEQ - Dãy Fibonacci 18 49 36.73%
831 MINING - Đào vàng 18 90 20.00%
832 YAMP - Yet Another Minimization Problem 0 48 0.00%
839 KRYP6 20 79 25.32%
5010 FIB - Dãy số Fibonacci 89 128 69.53%