Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 9 32 28.13%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 129 326 39.57%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 56 177 31.64%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 227 417 54.44%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 137 349 39.26%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 119 332 35.84%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 24 93 25.81%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 24 72 33.33%
413 MTSEQ - Dãy số 13 46 28.26%
414 BIGSEQ - Dãy số 10 47 21.28%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 8 11 72.73%
416 MBACTERIA - Phát hiện về vi khuẩn 9 17 52.94%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 20 41 48.78%
615 BEGIN9 10 46 21.74%
668 ART 5 16 31.25%
827 SEQ - Dãy số 30 104 28.85%
828 SEQPART – Chia dãy 11 17 64.71%
829 PAGODA - Famous Pagoda 2 8 25.00%
830 FIBSEQ - Dãy Fibonacci 11 32 34.38%
831 MINING - Đào vàng 4 10 40.00%
832 YAMP - Yet Another Minimization Problem 0 19 0.00%
839 KRYP6 15 41 36.59%