#5010. FIB - Dãy số Fibonacci

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Dãy số Fibonacci là dãy số (F_n) được định nghĩa bởi:

\left\{ \begin{array}{l} {F_0} = {F_1} = 1\\ {F_n} = F_{n-2} + F_{n-1} ,\forall n \ge 2 \end{array} \right.

Với số nguyên dương n\ (1\le n\le 40) . Hãy tính và in ra F_n .

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên n .

Kết quả:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên F_n .

Ví dụ:

Dữ liệu:

3

Kết quả:

3