Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5008 FACTORIAL - Giai thừa 89 161 55.28%
5009 SEQ - Dãy số 29 41 70.73%
5010 FIB - Dãy số Fibonacci 71 106 66.98%
5011 INVERT - Số đảo ngược 36 52 69.23%
5012 BIN - Số nhị phân 12 20 60.00%
5013 HTOWER - Tháp Hà Nội 24 41 58.54%
5014 OCT - Số bát phân 13 14 92.86%
5015 HEX - Số thập lục phân 6 7 85.71%
5016 FIRSTDIG - Chữ số đầu tiên 37 42 88.10%
5017 MAXDIG - Chữ số lớn nhất 30 38 78.95%