Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5008 FACTORIAL - Giai thừa 34 62 54.84%
5009 SEQ - Dãy số 16 24 66.67%
5010 FIB - Dãy số Fibonacci 23 46 50.00%
5011 INVERT - Số đảo ngược 24 26 92.31%
5012 BIN - Số nhị phân 7 7 100.00%
5013 HTOWER - Tháp Hà Nội 24 40 60.00%
5014 OCT - Số bát phân 11 12 91.67%
5015 HEX - Số thập lục phân 6 7 85.71%
5016 FIRSTDIG - Chữ số đầu tiên 20 22 90.91%
5017 MAXDIG - Chữ số lớn nhất 23 27 85.19%