Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5008 FACTORIAL - Giai thừa 44 83 53.01%
5009 SEQ - Dãy số 23 43 53.49%
5010 FIB - Dãy số Fibonacci 33 67 49.25%
5011 INVERT - Số đảo ngược 34 50 68.00%
5012 BIN - Số nhị phân 15 17 88.24%
5013 HTOWER - Tháp Hà Nội 28 45 62.22%
5014 OCT - Số bát phân 14 15 93.33%
5015 HEX - Số thập lục phân 8 10 80.00%
5016 FIRSTDIG - Chữ số đầu tiên 26 30 86.67%
5017 MAXDIG - Chữ số lớn nhất 30 34 88.24%