#5009. SEQ - Dãy số

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho dãy số nguyên (u_n) được định nghĩa bởi:

\left\{ \begin{array}{l} {u_1} = 2\\ {u_n} = 2 \times {u_{n - 1}} - 1,\forall n > 1 \end{array} \right.

Với số nguyên dương n\ (1\le n\le 60) . Hãy tính và in ra u_n .

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên n .

Kết quả:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên u_n .

Ví dụ:

Dữ liệu:

3

Kết quả:

5