Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5010 FIB - Dãy số Fibonacci 24 47 51.06%