Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5010 FIB - Dãy số Fibonacci 33 67 49.25%