#5008. FACTORIAL - Giai thừa

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho số nguyên không âm n\ (0\le n\le 20) . Hãy tính và in ra n! .

Chú ý: Viết hàm đệ quy tính n! .

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên n .

Kết quả:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên n! .

Ví dụ:

Dữ liệu:

3

Kết quả:

6