#5017. MAXDIG - Chữ số lớn nhất

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho số nguyên dương n\ (1\le n\le 10^9) . Tìm chữ số lớn nhất của n .

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên n .

Kết quả:

  • Một dòng duy nhất chứa chữ số lớn nhất của n .

Ví dụ:

Dữ liệu:

43276

Kết quả:

7