Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5008 FACTORIAL - Giai thừa 42 81 51.85%
5011 INVERT - Số đảo ngược 32 48 66.67%
5010 FIB - Dãy số Fibonacci 31 65 47.69%
5017 MAXDIG - Chữ số lớn nhất 28 32 87.50%
5013 HTOWER - Tháp Hà Nội 26 42 61.90%
5016 FIRSTDIG - Chữ số đầu tiên 24 26 92.31%
5009 SEQ - Dãy số 21 39 53.85%
5012 BIN - Số nhị phân 13 15 86.67%
5014 OCT - Số bát phân 12 13 92.31%
5015 HEX - Số thập lục phân 8 10 80.00%