Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5013 HTOWER - Tháp Hà Nội 26 42 61.90%