#5016. FIRSTDIG - Chữ số đầu tiên

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho số nguyên dương n\ (1\le n\le 10^9) . Tìm chữ số đầu tiên của n .

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên n .

Kết quả:

  • Một dòng duy nhất chứa chữ số đầu tiên của n .

Ví dụ:

Dữ liệu:

4321

Kết quả:

4