#5011. INVERT - Số đảo ngược

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho số nguyên dương n\ (1\le n\le 10^9) . Hãy in ra số đảo ngược của n .

Chú ý: Nếu n có các chữ số 0 tận cùng thì khi in số đảo ngược, các chữ số 0 đó bị bỏ đi.

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên n .

Kết quả:

  • Một dòng duy nhất chứa số đảo ngược của n .

Ví dụ:

Dữ liệu:

210

Kết quả:

12