#5015. HEX - Số thập lục phân

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho số nguyên dương n\ (1\le n\le 10^9) ở hệ đếm cơ số 10 . Hãy in ra số n ở hệ đếm thập lục phân.

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên n .

Kết quả:

  • Một dòng duy nhất chứa số n ở hệ thập lục phân (các chữ cái A đến F in hoa).

Ví dụ:

Dữ liệu:

2022

Kết quả:

7E6