Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#115404 #5015. HEX - Số thập lục phân Accepted 100 68 ms 360 K C++ 11 (NOI) / 626 B Durex+_+ 2023-01-12 5:08:03
#98721 #5015. HEX - Số thập lục phân Accepted 100 103 ms 364 K C++ 14 / 283 B Đinh Trần Anh Đức 2022-11-05 1:40:01
#145262 #5015. HEX - Số thập lục phân Accepted 100 106 ms 380 K C++ 11 / 780 B R⟳ B🧠 ➡ E💥 B🧠💯 2024-04-12 15:37:19
#99907 #5015. HEX - Số thập lục phân Accepted 100 124 ms 384 K C++ 17 (Clang) / 293 B Trần Minh Quân 2022-11-09 8:15:28
#145233 #5015. HEX - Số thập lục phân Accepted 100 127 ms 464 K C++ 14 / 700 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-04-12 12:45:44
#101128 #5015. HEX - Số thập lục phân Accepted 100 128 ms 356 K C++ 14 / 295 B Đồng Thị Phương Thảo 2022-11-13 15:00:15
#101647 #5015. HEX - Số thập lục phân Accepted 100 128 ms 392 K C++ 17 / 885 B Kripperz 2022-11-14 16:02:50
#100695 #5015. HEX - Số thập lục phân Accepted 100 133 ms 368 K C++ 17 / 295 B Đặng Đình Minh 2022-11-10 14:19:06


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: