Tên đăng nhập

cngkhanh_ti22

Họ và tên

Kripperz

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-17 14:11:22

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500