#188. TRIPLETS - So sánh bộ ba số

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

HD có bộ ba số nguyên dương a_0,a_1,a_2 . HP có bộ ba số nguyên dương b_0,b_1,b_2 .

Hai anh em chơi một trò chơi so sánh như sau với 3 cặp (a_0,b_0),(a_1,b_1) (a_2,b_2) :

  • Nếu a_i>b_i thì HD được 1 điểm;
  • Nếu a_i< b_i thì HP được 1 điểm;
  • Nếu a_i=b_i thì không ai được điểm nào.

Yêu cầu: In ra số điểm của HD và HP.

Dữ liệu vào:

  • Sáu số nguyên dương a_0,a_1,a_2,b_0,b_1,b_2 cách nhau bởi dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra hai số nguyên dương theo thứ tự là điểm của HD và HP.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5 6 7
3 6 10
Dữ liệu ra:
1 1