#190. LARES - Táo quân

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

𝑚 ông táo vào 𝑛 bà táo được Ngọc Hoàng phân công nhiệm vụ trong năm mới. Đầu tiên Ngọc Hoàng chọn 𝑘 táo (ông hoặc bà) làm những nhiệm vụ đặc biệt tại các Bộ/Ngành, sau đó Ngọc Hoàng sẽ chọn ra các nhóm, mỗi nhóm gồm đúng 2 ông táo và 1 bà táo để phân xuống các gia đình dưới hạ giới.

Yêu cầu: Hãy giúp Ngọc Hoàng xác định số nhóm nhiều nhất để phân xuống các gia đình dưới hạ giới.

Ví dụ có 𝑚 = 12 ông táo và 𝑛 = 7 bà táo, có 𝑘 = 5 táo phải làm nhiệm vụ đặc biệt. Ngọc Hoàng có thể chọn tối đa 4 nhóm phân xuống các gia đình ( 8 ông táo và 4 bà táo). Trong 7 táo còn lại ( 4 ông và 3 bà) có 5 táo làm nhiệm vụ đặc biệt, còn 2 táo không được phân việc.

Dữ liệu vào:

  • Một dòng chứa ba số nguyên dương m,n,k ≤ 10^9 cách nhau ít nhất một dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số nguyên duy nhất là số nhóm nhiều nhất chọn được để phân xuống các gia đình dưới hạ giới.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
12 7 5
Dữ liệu ra:
4