#222. IP - Số IP của nhân viên

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 100 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Ở công ty IBN, mỗi nhân viên khi được nhận vào làm việc thì cũng được cho một số IP là một số nguyên dương. Đương nhiên, các nhân viên trong công ty thì có số IP khác nhau. Khi ktuan lên làm nhiệm vụ cung cấp IP cho nhân viên mới thì nhận ra rằng: người làm trước mình đã quá tắc trách, anh ta cung cấp IP rất không khoa học. Nhiệm vụ hiện nay của ktuan là cung cấp IP cho một nhân viên mới vào làm việc. Số IP cần cung cấp là số nguyên dương nhỏ nhất mà không trùng với số IP của bất cứ một nhân viên hiện nay.

Yêu cầu: Hãy giúp ktuan giải quyết vấn đề trên.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu gồm số N – số nhân viên trong công ty hiện nay (1≤ N ≤ 10^5) ;
  • N dòng sau mỗi dòng tương ứng là số IP của lần lượt N nhân viên (các số IP này không vượt quá 10^9 ).

Dữ liệu ra:

  • Một dòng duy nhất chứa số IP cần tìm.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
1 2 3
Dữ liệu ra:
4
Dữ liệu vào:
3
2 3 5
Dữ liệu ra:
1
Dữ liệu vào:
3
1 4 7
Dữ liệu ra:
2