#384. BNUMPLUS - Cộng hai số lớn

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho hai số nguyên không âm a b . Hãy tính a + b .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số a .
  • Dòng sau chứa số b .

Dữ liệu ra:

  • Gồm một dòng duy nhất là kết quả của a + b .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
123
4567
Dữ liệu ra:
4690
Dữ liệu vào:
1234567890
9879879876543219876
Dữ liệu ra:
9879879877777787766

Giới hạn:

  • 0 ≤ a, b < 10^{1000000} (a, b\text{ có không quá }10^6\text{ chữ số})