#455. FANUMBER - Số độc thân

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 200 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho số nguyên dương n và dãy n số nguyên dương a_1, a_2, …, a_n . Ta gọi một số a_i là độc thân nếu a_i ≠ a_j, \forall j ≠ i . Hãy đếm số lượng số độc thân trong dãy số trên.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương n .
  • Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương a_1, a_2, …, a_n . Hai số liên tiếp được ghi cách nhau một dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Một dòng duy nhất ghi số nguyên là số lượng số độc thân tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5
1 2 2 3 1
Dữ liệu ra:
1
Giải thích:
  • Có duy nhất một số độc thân là số 3 .

Giới hạn:

  • Subtask \#1: 80\% số điểm có n ≤ 10^3 1 ≤ a_i ≤ 10^6 ;
  • Subtask \#2: 20\% số điểm có 10^3 < n ≤ 10^6 1 ≤ a_i ≤ 10^6 .