Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 124 490 25.31%
11 HY004 - Điểm tâm 42 131 32.06%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 59 244 24.18%
219 EXPRESS - Biểu thức 55 180 30.56%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 141 239 59.00%
266 MUSHROOM - Hái nấm 90 214 42.06%
267 PALIN - Xâu con đối xứng 189 407 46.44%
380 CALFTEST - Thi Nghé 160 325 49.23%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 111 228 48.68%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 68 134 50.75%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 88 220 40.00%
402 PROJECTS - Dự án 215 395 54.43%
453 TONGUOC – Tính tổng ước 92 347 26.51%
455 FANUMBER - Số độc thân 116 398 29.15%
456 TONGUOC2 – Tính tổng ước 2 71 160 44.38%
458 HFNUMBER - Số có bạn 138 556 24.82%
467 COVER - Mái che 53 146 36.30%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 81 91 89.01%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 88 242 36.36%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 130 348 37.36%
602 KSUM 106 183 57.92%
606 CANDY - Chia kẹo 65 155 41.94%
632 TRICOUNT 51 188 27.13%
633 COUNT 31 120 25.83%
636 MAXDIFF 49 72 68.06%