Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 105 360 29.17%
11 HY004 - Điểm tâm 23 90 25.56%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 40 111 36.04%
219 EXPRESS - Biểu thức 51 166 30.72%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 121 199 60.80%
266 MUSHROOM - Hái nấm 88 207 42.51%
267 PALIN - Xâu con đối xứng 177 389 45.50%
380 CALFTEST - Thi Nghé 152 325 46.77%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 107 214 50.00%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 94 205 45.85%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 114 253 45.06%
402 PROJECTS - Dự án 215 410 52.44%
453 TONGUOC – Tính tổng ước 90 346 26.01%
455 FANUMBER - Số độc thân 136 522 26.05%
456 TONGUOC2 – Tính tổng ước 2 100 215 46.51%
458 HFNUMBER - Số có bạn 143 593 24.11%
467 COVER - Mái che 57 160 35.63%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 73 195 37.44%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 125 323 38.70%
602 KSUM 100 170 58.82%
606 CANDY - Chia kẹo 58 133 43.61%
632 TRICOUNT 87 258 33.72%
633 COUNT 27 97 27.84%
636 MAXDIFF 55 77 71.43%
646 TGD 18 61 29.51%