Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 62 103 60.19%
266 MUSHROOM - Hái nấm 62 139 44.60%
267 PALIN - Xâu con đối xứng 100 173 57.80%
380 CALFTEST - Thi Nghé 77 151 50.99%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 54 123 43.90%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 46 86 53.49%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 60 178 33.71%
402 PROJECTS - Dự án 152 267 56.93%
453 TONGUOC – Tính tổng ước 51 182 28.02%
455 FANUMBER - Số độc thân 42 164 25.61%
456 TONGUOC2 – Tính tổng ước 2 44 101 43.56%
458 HFNUMBER - Số có bạn 60 195 30.77%
467 COVER - Mái che 20 63 31.75%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 38 45 84.44%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 43 143 30.07%
601 MAXSUM 56 140 40.00%
602 KSUM 55 88 62.50%
606 CANDY 41 109 37.61%
632 TRICOUNT 21 68 30.88%
633 COUNT 16 66 24.24%
636 MAXDIFF 20 41 48.78%
646 TGD 14 54 25.93%
663 RBPOINT2 12 29 41.38%
672 MDIST 8 10 80.00%
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 17 135 12.59%