Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 155 591 26.23%
11 HY004 - Điểm tâm 53 172 30.81%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 72 313 23.00%
219 EXPRESS - Biểu thức 58 193 30.05%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 184 330 55.76%
266 MUSHROOM - Hái nấm 92 219 42.01%
267 PALIN - Xâu con đối xứng 208 445 46.74%
380 CALFTEST - Thi Nghé 162 327 49.54%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 112 229 48.91%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 70 136 51.47%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 101 249 40.56%
402 PROJECTS - Dự án 235 460 51.09%
453 TONGUOC – Tính tổng ước 95 367 25.89%
455 FANUMBER - Số độc thân 129 467 27.62%
456 TONGUOC2 – Tính tổng ước 2 76 168 45.24%
458 HFNUMBER - Số có bạn 145 586 24.74%
467 COVER - Mái che 58 170 34.12%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 82 92 89.13%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 90 247 36.44%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 142 369 38.48%
602 KSUM 114 198 57.58%
606 CANDY - Chia kẹo 72 163 44.17%
632 TRICOUNT 63 222 28.38%
633 COUNT 32 122 26.23%
636 MAXDIFF 56 79 70.89%