Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 80 127 62.99%
266 MUSHROOM - Hái nấm 75 173 43.35%
267 PALIN - Xâu con đối xứng 121 218 55.50%
380 CALFTEST - Thi Nghé 89 166 53.61%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 67 150 44.67%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 59 118 50.00%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 72 191 37.70%
402 PROJECTS - Dự án 177 334 52.99%
453 TONGUOC – Tính tổng ước 66 236 27.97%
455 FANUMBER - Số độc thân 88 258 34.11%
456 TONGUOC2 – Tính tổng ước 2 60 127 47.24%
458 HFNUMBER - Số có bạn 92 281 32.74%
467 COVER - Mái che 33 94 35.11%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 46 53 86.79%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 49 152 32.24%
601 MAXSUM 72 182 39.56%
602 KSUM 90 150 60.00%
606 CANDY 51 125 40.80%
632 TRICOUNT 30 110 27.27%
633 COUNT 19 75 25.33%
636 MAXDIFF 25 46 54.35%
646 TGD 16 57 28.07%
663 RBPOINT2 24 68 35.29%
672 MDIST 10 12 83.33%
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 22 156 14.10%