Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 77 283 27.21%
11 HY004 - Điểm tâm 19 81 23.46%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 32 89 35.96%
219 EXPRESS - Biểu thức 46 151 30.46%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 117 191 61.26%
266 MUSHROOM - Hái nấm 79 188 42.02%
267 PALIN - Xâu con đối xứng 154 325 47.38%
380 CALFTEST - Thi Nghé 126 281 44.84%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 87 186 46.77%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 64 128 50.00%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 81 208 38.94%
402 PROJECTS - Dự án 198 369 53.66%
453 TONGUOC – Tính tổng ước 77 294 26.19%
455 FANUMBER - Số độc thân 107 363 29.48%
456 TONGUOC2 – Tính tổng ước 2 66 153 43.14%
458 HFNUMBER - Số có bạn 133 548 24.27%
467 COVER - Mái che 45 130 34.62%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 56 64 87.50%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 55 174 31.61%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 115 296 38.85%
602 KSUM 96 161 59.63%
606 CANDY - Chia kẹo 56 131 42.75%
632 TRICOUNT 45 169 26.63%
633 COUNT 26 96 27.08%
636 MAXDIFF 44 66 66.67%