Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
11 HY004 - Điểm tâm 51 156 32.69%