#11. HY004 - Điểm tâm

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho n điểm trên mặt phẳng tọa độ. Hãy tìm một điểm trong số n điểm đã cho sao cho tổng khoảng cách từ các điểm khác đến điểm này là nhỏ nhất có thể. Nếu có nhiều điểm như vậy, chọn điểm có số hiệu nhỏ nhất (theo thứ tự danh sách điểm trong dữ liệu).

Dữ liệu:

  • Dòng đầu ghi n\ (n ≤100) ;
  • n dòng tiêp theo, dòng thứ i ghi hai số nguyên x_i, y_i thể hiện tọa độ của một điểm.

Kết quả:

  • Một dòng duy nhất ghi hai số, số đầu tiên là số hiệu của điểm tìm được và số thứ hai là số thực thể hiện tổng khoảng cách từ nó đến các điểm còn lại ( 3 chữ số phần thập phân).

Ví dụ:

Dữ liệu:

4
0 0
0 1
0 2
0 3

Kết quả:

2 4.000