Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 139 519 26.78%
9 HY002 - Bảng tần số 249 584 42.64%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 21 105 20.00%
11 HY004 - Điểm tâm 51 156 32.69%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 63 272 23.16%
13 HY006 - Josephus 26 92 28.26%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 18 136 13.24%
15 HY008 - Dãy ước 51 115 44.35%
16 HY009 - Ngịch thế 67 107 62.62%
17 HY010 - Thuận thế 11 24 45.83%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 6 29 20.69%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 39 93 41.94%
20 HY013 - Điều khiển Robot 16 45 35.56%
21 HY014 - Di chuyển Robot 33 50 66.00%
22 HY015 - Nhìn ra biển 36 102 35.29%
23 HY016 3 21 14.29%
24 HY017 - Xây đường 28 66 42.42%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 11 24 45.83%
26 HY019 - Khám bệnh 18 46 39.13%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 31 64 48.44%
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 58 84 69.05%
29 HY022 - Chữ số thứ N 0 57 0.00%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 91 145 62.76%
31 HY024 - Xe Buýt 0 12 0.00%
32 HY025 - Chia hết 6 88 6.82%