Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 44 137 32.12%
9 HY002 81 224 36.16%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 19 79 24.05%
11 HY004 14 55 25.45%
12 HY005 20 62 32.26%
13 HY006 - Josephus 10 21 47.62%
14 HY007 6 31 19.35%
15 HY008 11 17 64.71%
16 HY009 - Ngịch thế 11 20 55.00%
17 HY010 - Thuận thế 5 6 83.33%
18 HY011 2 7 28.57%
19 HY012 1 9 11.11%
20 HY013 2 8 25.00%
21 HY014 2 6 33.33%
22 HY015 2 10 20.00%
23 HY016 1 3 33.33%
868 BERTRAND - Định đề Bertrand 14 62 22.58%
869 BOXES - Hộp đựng tiền 7 28 25.00%
870 PASSWORD - Mật khẩu 1 4 25.00%
871 TREELAMP - Đèn trang trí 2 2 100.00%
872 VIRUS 1 3 33.33%
873 SUBDIV - Chia hết 7 25 28.00%
874 MEMORIES - Hồi ký 3 9 33.33%
875 BUILD - Xây dựng cầu hầm 3 5 60.00%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 11 66 16.67%