Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 66 244 27.05%
9 HY002 - Bảng tần số 96 258 37.21%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 21 81 25.93%
11 HY004 - Điểm tâm 19 79 24.05%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 29 80 36.25%
13 HY006 - Josephus 14 28 50.00%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 13 79 16.46%
15 HY008 - Dãy ước 22 31 70.97%
16 HY009 - Ngịch thế 16 32 50.00%
17 HY010 - Thuận thế 9 12 75.00%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 5 19 26.32%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 32 74 43.24%
20 HY013 - Điều khiển Robot 2 9 22.22%
21 HY014 - Di chuyển Robot 25 41 60.98%
22 HY015 - Nhìn ra biển 27 58 46.55%
23 HY016 1 6 16.67%
24 HY017 - Xây đường 22 37 59.46%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 2 5 40.00%
26 HY019 0 2 0.00%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 0 2 0.00%
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 0.00%
29 HY022 - Chữ số thứ N 0.00%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 0 2 0.00%
31 HY024 - Xe Buýt 0.00%
32 HY025 - Chia hết 0.00%