#27. HY020 - Hình tròn giao nhau

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho n hình tròn trên mặt phẳng tọa độ. Hãy đếm xem có bao nhiêu cặp hình tròn giao nhau (hai hình tròn được gọi là giao nhau nếu như chúng có diện tích phần giao nhau khác 0 ).

Dữ liệu:

  • Dòng đầu tiên ghi n\ (n≤100) ;
  • n dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi ba số nguyên x, y, R\ (|x|, |y| \le 1000, 0 < R \le 1000) là tọa độ tâm và bán kính của một hình tròn.

Kết quả:

  • Một số nguyên duy nhất là đáp số tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu:

4
0 0 1
1 1 2
1 0 1
3 1 1

Kết quả:

4