Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
23 HY016 1 6 16.67%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 53 70 75.71%