Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
23 HY016 11 56 19.64%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 105 177 59.32%