Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
23 HY016 3 8 37.50%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 85 139 61.15%