Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
23 HY016 3 17 17.65%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 85 127 66.93%