#30. HY023 - Cặp số giống nhau

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho một dãy số nguyên a_1, a_2, \ldots, a_n . Hãy đếm xem trong dãy đã cho có bao nhiêu cặp số giống nhau.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu tiên ghi N\ (2≤N≤100) ;
  • Dòng tiếp theo ghi N số nguyên a_1, a_2, \ldots, a_n\ (|a_i|\le 1000) .

Kết quả:

  • Dòng đầu tiên ghi S là số lượng cặp số giống nhau;
  • Tiếp theo là S dòng, dòng thứ i ghi chỉ số của một cặp số. Chỉ số bé đứng trước chỉ số lớn. Các cặp số in theo trình tự tăng dần (từ điển).

Ví dụ:

Dữ liệu:

4
1 3 1 1

Kết quả:

3
1 3
1 4
3 4