Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
23 HY016 3 23 13.04%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 92 147 62.59%