#23. HY016

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho mảng một chiều. Hỏi rằng mảng này có thỏa mãn tính chất: tổng của ba số bất kỳ luôn nhỏ hơn tổng các số còn lại. Nếu không thỏa mãn hãy xóa đi một số ít nhất các số của mảng sao cho các phần tử còn lại thỏa mãn tính chất trên.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu ghi số n\ (4 \le n≤1000) ;
  • Dòng sau mô tả dãy đã cho (các số có trị tuyệt đối không vượt quá 10^9 ).

Kết quả:

  • Ghi K là số ít nhất các phần tử cần bỏ đi (ghi -1 nếu không có cách làm).

Ví dụ:

Dữ liệu:

9
-1 4 5 6 2 3 3 4 2

Kết quả:

-1