#28. HY021 - Xâu nhỏ nhất

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho xâu S N\ (N\le 100) ký tự chữ số. Hãy xóa đi K\ (0\le K < N) ký tự để xâu còn lại biểu diễn một xâu bé nhất.

Ví dụ: S=869357495356872 , K=9 thì xâu còn lại là S=335672 .

Dữ liệu:

  • Dòng đầu tiên chứa xâu S ;
  • Dòng thứ hai chứa số K .

Kết quả:

  • Xâu ký tự còn lại.

Ví dụ:

Dữ liệu:

869357495356872
9

Kết quả:

335672