Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
HY02101.in HY02101.out
HY02102.in HY02102.out
HY02103.in HY02103.out
HY02104.in HY02104.out
HY02105.in HY02105.out
HY02106.in HY02106.out
HY02107.in HY02107.out
HY02108.in HY02108.out
HY02109.in HY02109.out
HY02110.in HY02110.out
HY02111.in HY02111.out
HY02112.in HY02112.out
HY02113.in HY02113.out
HY02114.in HY02114.out
HY02115.in HY02115.out
HY02116.in HY02116.out
HY02117.in HY02117.out
HY02118.in HY02118.out
HY02119.in HY02119.out
HY02120.in HY02120.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 7 K
HY02101.in 9 B
HY02101.out 5 B
HY02102.in 12 B
HY02102.out 4 B
HY02103.in 17 B
HY02103.out 9 B
HY02104.in 25 B
HY02104.out 9 B
HY02105.in 29 B
HY02105.out 15 B
HY02106.in 35 B
HY02106.out 21 B
HY02107.in 38 B
HY02107.out 31 B
HY02108.in 45 B
HY02108.out 34 B
HY02109.in 48 B
HY02109.out 11 B
HY02110.in 54 B
HY02110.out 15 B
HY02111.in 59 B
HY02111.out 52 B
HY02112.in 65 B
HY02112.out 21 B
HY02113.in 69 B
HY02113.out 57 B
HY02114.in 74 B
HY02114.out 55 B
HY02115.in 80 B
HY02115.out 54 B
HY02116.in 85 B
HY02116.out 77 B
HY02117.in 88 B
HY02117.out 31 B
HY02118.in 95 B
HY02118.out 46 B
HY02119.in 98 B
HY02119.out 83 B
HY02120.in 103 B
HY02120.out 80 B