Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#121529 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 49 ms 376 K C++ 17 / 528 B tranngoctan 2024-01-02 14:51:48
#136906 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 50 ms 356 K C++ / 830 B Lê Tùng Lâm 2024-02-24 3:59:19
#111742 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 51 ms 356 K C++ 17 / 366 B Ninh Anh Vũ 2022-12-20 7:32:28
#119320 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 51 ms 320 K C++ 17 / 352 B Tiêu Dao 2023-12-22 13:41:34
#111752 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 52 ms 364 K C++ 14 / 360 B Đinh Trần Anh Đức 2022-12-20 7:39:14
#111747 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 55 ms 356 K C++ 17 / 365 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-12-20 7:33:40
#122434 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 56 ms 348 K C++ 17 / 293 B Phùng Nhật Minh 2024-01-07 8:41:33
#122426 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 56 ms 352 K C++ 17 / 492 B Trần Bình An 2024-01-07 8:25:17
#111727 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 57 ms 352 K C++ 17 / 332 B Đặng Huyền Trân 2022-12-20 7:20:34
#124584 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 57 ms 376 K C++ 14 / 293 B Đào Đức Thắng 2024-01-15 13:08:27
#123441 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 58 ms 380 K C++ 17 / 576 B Trần Long 2024-01-10 3:25:45
#111715 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 60 ms 352 K C++ 17 / 365 B Phạm Thanh Lam 2022-12-20 7:16:59
#114135 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 60 ms 348 K C++ / 293 B thanhvinh 2023-01-03 9:32:21
#151743 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 60 ms 452 K C++ 11 / 973 B Phan Quốc Triệu 2024-05-23 5:12:47
#111560 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 61 ms 352 K C++ 17 / 454 B Nguyễn Quốc Việt 2022-12-19 16:02:14
#130278 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 61 ms 348 K C++ / 389 B Nguyễn Văn Faker 2024-02-01 16:01:06
#132557 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 62 ms 352 K C++ 17 / 319 B Nguyễn Hồng Quang 2024-02-16 1:33:10
#132656 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 62 ms 348 K C++ 17 (Clang) / 475 B Tuấn Thịnh 2024-02-16 2:16:36
#133389 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 62 ms 364 K C++ / 293 B dhp 2024-02-17 3:31:11
#138249 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 63 ms 500 K C++ 17 (Clang) / 611 B Đỗ Anh Huy 2024-03-02 8:30:05
#132640 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 63 ms 344 K C++ / 469 B Ngô Trường 2024-02-16 2:13:14
#132495 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 63 ms 380 K C++ 17 / 447 B phan quoc an 2024-02-16 1:06:44
#132440 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 63 ms 356 K C++ / 293 B An-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-16 0:27:40
#132436 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 64 ms 376 K C++ / 293 B Nguyễn Trung Kiên 2024-02-16 0:25:49
#132442 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 64 ms 376 K C++ 17 / 295 B ^,^ 2024-02-16 0:28:21
#132643 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 65 ms 376 K C++ 17 / 469 B kurzgesagt 2024-02-16 2:13:55
#132574 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 65 ms 356 K C++ / 463 B ling ling 2024-02-16 1:38:13
#122438 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 66 ms 384 K C++ 17 / 549 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-01-07 8:51:03
#133801 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 66 ms 364 K C++ 17 / 287 B Ha Phu Hao 2024-02-18 7:50:52
#133069 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 66 ms 328 K C++ 17 / 307 B R⟳ B🧠 ➡ E💥 B🧠💯 2024-02-16 11:45:39
#132805 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 66 ms 352 K C++ 17 / 386 B vu minh hoang 2024-02-16 3:31:32
#132439 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 66 ms 368 K C++ 17 / 293 B mh 2024-02-16 0:27:25
#132526 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 67 ms 380 K C++ 14 / 319 B Nguyễn Hoàng Sơn 2024-02-16 1:20:01
#132866 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 67 ms 376 K C++ 17 (Clang) / 454 B Vũ Phong 2024-02-16 7:06:35
#118328 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 68 ms 368 K C++ 17 / 570 B Bùi Thành Long 2023-02-07 2:58:10
#132432 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 68 ms 360 K C++ 14 / 291 B ANNGU 2024-02-16 0:24:06
#132538 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 69 ms 360 K C++ 17 (Clang) / 293 B QuangHung_8B 2024-02-16 1:24:55
#113303 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 71 ms 416 K C++ 17 / 274 B Bùi Quốc Huy 2022-12-25 0:08:00
#111430 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 72 ms 352 K C++ 17 / 663 B Trùm CUỐI 2022-12-19 4:32:28
#122437 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 72 ms 384 K C++ 14 / 550 B accvip 2024-01-07 8:50:13
#132438 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 73 ms 356 K C++ / 291 B TLL-HSTdzs1tg 2024-02-16 0:26:49
#132916 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 80 ms 340 K C++ 17 / 293 B Khoa-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-16 8:00:42
#130742 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 747 ms 21220 K Python 3 / 502 B HL 2024-02-05 9:20:49
#123433 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 749 ms 21192 K Python 3 / 261 B lê thành đạt 2024-01-10 2:51:55
#123435 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 757 ms 21196 K Python 3 / 258 B Nguyen An 2024-01-10 2:54:37
#136523 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 761 ms 21200 K Python 3 / 264 B Mai Khúc Việt Thành 2024-02-23 7:20:46
#123452 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 771 ms 21196 K Python 3 / 372 B Hacoder 2024-01-10 3:39:45
#124334 #28. HY021 - Xâu nhỏ nhất Accepted 100 773 ms 21296 K Python 3 / 173 B Lê Bê La 2024-01-14 0:01:47


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: