Tên đăng nhập

Finn1608

Họ và tên

Ngô Trường

Email

truong04122009@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-02-15 1:11:54

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500