#5037. FINDSTR - Khớp xâu

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho xâu ký tự s có độ dài n \le 1000 và xâu t có độ dài m\le 1000 chỉ gồm các chữ cái Latinh ('A' đến 'Z' và 'a' đến 'z').

Hãy tìm các vị trí xuất hiện của xâu t trong xâu s .

Dữ liệu:

  • Dòng đầu chứa xâu s ;
  • Dòng sau chứa xâu t .

Kết quả:

  • Một số nguyên duy nhất là số lần xuất hiện của xâu t trong xâu s .

Ví dụ:

Dữ liệu:

abcdabd
ab

Kết quả:

2