Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
FINDSTR01.in FINDSTR01.out
FINDSTR02.in FINDSTR02.out
FINDSTR03.in FINDSTR03.out
FINDSTR04.in FINDSTR04.out
FINDSTR05.in FINDSTR05.out
FINDSTR06.in FINDSTR06.out
FINDSTR07.in FINDSTR07.out
FINDSTR08.in FINDSTR08.out
FINDSTR09.in FINDSTR09.out
FINDSTR10.in FINDSTR10.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 4 K
FINDSTR01.in 55 B
FINDSTR01.out 1 B
FINDSTR02.in 105 B
FINDSTR02.out 1 B
FINDSTR03.in 166 B
FINDSTR03.out 1 B
FINDSTR04.in 216 B
FINDSTR04.out 1 B
FINDSTR05.in 300 B
FINDSTR05.out 1 B
FINDSTR06.in 345 B
FINDSTR06.out 1 B
FINDSTR07.in 383 B
FINDSTR07.out 1 B
FINDSTR08.in 400 B
FINDSTR08.out 1 B
FINDSTR09.in 518 B
FINDSTR09.out 1 B
FINDSTR10.in 548 B
FINDSTR10.out 1 B