#181. SUM - Tính tổng

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho dãy số T_n=n^2-(n-1)^2 .

Yêu cầu: Tính giá trị S=T_1+T_2+T_3+⋯+T_n .

Dữ liệu vào:

  • Một số nguyên dương n\ (1≤n≤ 10^6) .

Dữ liệu ra:

  • Một số nguyên duy nhất là giá trị S .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
Dữ liệu ra:
4