#203. CRED - Dãy số tổng các chữ số

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho số nguyên dương n . Định nghĩa: d(n)=n+ tổng các chữ số của n .

Ví dụ: d(75)=75+7+5=87 .

Với việc thực hiện liên tiếp phép tính d(n) ta được một dãy vô hạn các số.

Ví dụ: n=33 :

  • d(33)=33+3+3=39 ;
  • d(39)=39+3+9=51 ;
  • d(51)=51+5+1=57 .

Hay ta sẽ có dãy số như sau: 33,39,51,57,69,84,96,111,114,120,123,129,141,… .

Yêu cầu: Cho n m . Hãy đếm trong dãy số sinh ra theo nguyên tắc trên có bao nhiêu số nhỏ hơn m .

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa hai số nguyên dương n,m\ (0< n≤1000;n≤m≤100000) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số nguyên là đáp án bài toán.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
33 100
Dữ liệu ra:
7