#5041. FRAC - Phân số

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho n phân số \frac{p_1}{q_1}, \frac{p_2}{q_2},\ldots, \frac{p_n}{q_n} . hãy tìm phân số bé nhất trong các phân số trên.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương n\ (1\le n \le 1000) ;
  • n dòng sau, dòng thứ i chứa hai số nguyên p_i, q_i\ (|p_i| \le 10^9, 1\le q_i \le 10^9) .

Kết quả:

  • Một dòng duy nhất chứa hai số nguyên p, q là tử số và mẫu số của phân số nhỏ nhất (phân số tối giản, mẫu dương).

Ví dụ:

Dữ liệu:

3
-2 3
4 6
-6 8

Kết quả:

-3 4