#5057. STRONG - Mật khẩu mạnh

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Một mật khẩu là một chuỗi ký tự bao gồm các ký tự la tin in HOA, thường và chữ số (trên thực tế còn cả ký tự đặc biệt nhưng trong bài này ta bỏ qua).

Một mật khẩu được coi là mạnh nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện:

  • Có độ dài tối thiểu là 8 ký tự;
  • Có đủ các loại chữ cái in HOA ('A' đến 'Z'), in thường ('a' đến 'z') và chữ số ('0' đến '9').

Bạn được cho một chuỗi ký tự, hãy kiểm tra xem chuỗi ký tự đó có phải là mật khẩu mạnh không?

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất chứa xâu ký tự chỉ gồm các ký tự la tin in HOA, thường và chữ số, có độ dài không quá 30 .

Kết quả:

  • Ghi ra MANH nếu mật khẩu là mạnh, ngược lại ghi ra YEU.

Ví dụ:

Dữ liệu:

Abc123CCC

Kết quả:

MANH

Dữ liệu:

Ab12CD

Kết quả:

YEU