#5039. PALIN - Xâu đối xứng

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Một xâu ký tự được gọi là đối xứng nếu đọc xuôi và đọc ngược đều giống nhau.

Cho xâu ký tự s có độ dài n \le 1000 chỉ gồm các chữ cái Latinh HOA ('A' đến 'Z').

Hãy cho biết xâu s có phải xâu đối xứng không?

Dữ liệu:

  • Một dòng chứa xâu s .

Kết quả:

  • Ghi ra YES nếu s là xâu đối xứng, ngược lại ghi ra NO.

Ví dụ:

Dữ liệu:

ABCBA

Kết quả:

YES