#186. SQRCHECK - Kiểm tra số chính phương

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nhập n . Cho biết n có phải số chính phương không?

Dữ liệu vào:

  • Số nguyên dương n\ (n≤ 10^9) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi YES nếu n là số chính phương, ngược lại ghi NO.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
36
Dữ liệu ra:
YES
Dữ liệu vào:
10
Dữ liệu ra:
NO