#409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho hai dãy số nguyên a_1, a_2, …, a_n b_1, b_2, …, b_m . Với mỗi chỉ số i (1 ≤ i ≤ m) hãy tìm sự xuất hiện của b_i trong dãy a_1, a_2, …, a_n .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi hai số nguyên dương n m ;
  • Dòng thứ hai ghi n số nguyên a_1, a_2, …, a_n ;
  • Dòng thứ ba ghi m số nguyên b_1, b_2, …, b_m .

Hai số liên tiếp trên một dòng được ghi cách nhau một dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Một dòng duy nhất chứa m số nguyên, trong đó số thứ i (1 ≤ i ≤ m) là chỉ số j nhỏ nhất mà a_j = b_i (nếu tồn tại) và là 0 nếu ngược lại. Hai số liên tiếp được ghi cách nhau một dấu cách.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
7 5
6 4 7 2 4 1 3
3 1 5 4 8
Dữ liệu ra:
7 6 0 2 0

Giới hạn:

  • 1 ≤ n, m ≤ 10^5; |a_i|, |b_i| ≤ 10^9 .